Kategoriarkiv: Föreningen

Släktmöte i Lund 15-16 oktober 2022

Här finns protokoll från mötet

Program (läs mer i Hjelmaren nr 83)

Lördag 15/10
10.00-12.30 Konsert och klockspel (individuellt besök, ingen kostnad) Lunchmacka kan köpas i caféet
13.00 Samling Laurentisalen
13.30 Föredrag av prof. Eva Helen Ulvros
15.30 Släktnytt. Olof Cronberg
Ca 16.00 Släktmötesförhandlingar
(paus ca 1,5-2 timmar)
18.30 Släktmötesmiddag à 360 kr

Söndag 16/10
09.30 Besök Lovisa Marias grav
11.00 Besök Kulturen i Lund
Ca 12.30 Kulturens restaurang. Sallad 180 kr

Var och en bokar själv övernattning. Det finns gott om hotell i närheten av domkyrkan och Kulturen i Lund. På internet finns www.booking.com och www.hotels.com där det går att välja lämpligt alternativ och boka.

Alla betalningar sker direkt på plats!

Hjelmaren nr 80 nov 2020.

Nu pågår utskick av Hjelmaren nr 80 till alla medlemmar.
I detta nummer kan du läsa två intressanta artiklar av Olof Cronberg bl a om hur det har gått till att, falskeligen, skaffa rötter i gamla kungahus. Där kan du även läsa Vibekes artikel om carlandrarnas tid på Hova Prästgård .

Det är också platsen där vi planerar förlägga ett regionalt möte den 24 april 2021. (Anmäl redan ditt intresse redan nu i detta formulär).

Om du i senast 15/11 2020 inte fått tidningen ber vi dig kontakta Göran Carlander, goran@carlander.se, 0703-264031.
Kanske beror det på att du flyttat. Här kan du i så fall anmäla din nya adress.

Släktmöte i Stockholm 21-22/9 2019

Oskar Langenskiöld berättar om Riddarhusets historia

Ett femtiotal medlemmar samlades i Riddarhuset för att, under Oskar Langenskiölds (släkt till Carlander) sakkunniga och engagerad ledning, göra en rundvandring och få lyssna till berättelsen om själva byggnaden och vilken verksamhet det varit där.

Gunnar Ceréus och Oskar Langenskiöld vid af Billberghs adelsbrev och sigill.

Släktingen Johan Peter av Billbergh adlades 1826 och hans  adelsbrev och sigill förvaras i Riddarhusets arkiv. Historien om hur det gick till kunde utvecklas av Gunnar Ceréus, en nutida släkting till  Johan Peter.

Släktmötesförhandlingarna och efterföljande middag var förlagda till Scandic Foresta hotell på Lidingö. Mötet beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad, 450 kr på 3 år och Vibeke Carlander valdes in i styrelsen i stället för Marianne Löfqvist-Kellander som avböjt återvalÖvriga i styrelsen omvaldes.

Sofia berättar om Lena Andersson och hennes verk.

Söndagen inleddes med ett besök på Millesgården där Sofia guidade runt i Lena Anderssons utställning. Släktmötet avslutades med gemensam lunch. 

Utförligare reportage om släktmötet kommer i nästa nummer av Hjelmaren som kommer i slutet av november.

Programmet

Hjelmaren nr 77

Denna vecka, d v s senast 7 juni 2019 bör du som medlem ha fått medlemsbladet Hjelmaren nr 77 och en inbjudan till släktmöte i Stockholm.

Registret är dessvärre inte alltid à jour och PostNord inte alltid tillförlitlig. Om tidningen uteblivet eller något annat blivit fel, ber jag om ursäkt och ber också om att kontakta mig så att jag kan rätta till det.

Vänliga släkthälsningar

Göran Carlander
goran@carlander.se (0703-264031)

Styrelsemöte 3/9 2014.

Styrelsen har haft ännu ett styrelsemöte. Mötet genomfördes som ett telefonmöte. Under mötet behandlades praktiska frågor kring utgivning och distribution av Hjelmaren nummer 68, som kommer att skickas ut i slutet av september. Vidare diskuterades kommande regionala släktträffar och och det stora släktmötet 2016.
OBS! Missa inte jubileumsträffen i Stockholm den 16 november.
DNA-prover blir allt viktigare (se separat artikel) och mötet beslutat att bekosta ett prov som har strategisk betydelse för släktforskningen i föreningen. Mer om resultatet kommer senare.
Ekonomin är svag men kommer ändå att ge möjlighet att ge ut 2 nummer av Hjelmaren under 2015.

Styrelsemöte 11 januari 2014

Samtliga i styrelsen, med undantag för Olof som fanns i Kamerun och inte gick att koppla upp, deltog i telefonmötet.
Innehållet i kommande nummer 68 och 69 av Hjelmaren diskuterades. Det beslutades att den planerade utgivningen av nummer 68 senareläggs till september 2014 för att kunna få med en inbjudan till ett planerat regionalt släktmöte i Stockholm den 16 november. Det är då 60 år sedan släktföreningen bildades och 260 år sedan vår anmoder Lovisa Maria Hjelm föddes i Karlskrona.
Första släktmötet 1954 hölls på Grand Hotell i Stockholm. För att markera detta jubileum kommer Anders att lägga upp ett program som startar med brunch i vinterträdgården på Grand. Därefter planeras ett besök på Millesgården. Mer om programmet på denna hemsida senare.

Medlemsavgiften för 2013-2015

På släktmötet i Blekinge i september 2013 beslutades att höja medlemsavgiften till 400 kr för den kommande 3-årsperioden. Inbetalningskort kommer att skickas ut tillsammans med tidningen Hjelmaren nr 67 som kommer i slutet på november.
Vill du betala redan nu går det bra. Betala till bankgiro 700-8154. Glöm inte att skriva ditt namn och gärna emailadress om sådan finns.

Verksamhetsberättelse 2010-2012

Verksamhetsberättelse oktober 2010 – augusti 2013

Styrelse

Ordf. Anders Holm (Schönherr)
V.ordf. och redaktör Dag Kihlblom (Billberg)
Kassör Göran Carlander (Schönherr)
Arkivarie Olof Cronberg (Schönherr)
Sekreterare Gudrun Svensson (Carlsson)
Ledamot Marianne Löfqvist – Kellander (Carlsson)
Ledamot Hans Sylvén (Carlsson)

Revisorer Christoffer Ekströmer (Carlsson)
Peter Aspenberg (Carlsson)

Revisorsuppleant Kerstin Grönvall (Kinberg)

Valberedning Eva Wallerius (Schönherr)
Boel Östlund (Carlsson)
Lars Linder (Carlsson)

Styrelsen har under verksamhetsperioden haft 13 protokollförda sammanträden, varav 4 i samband med släktmöten och övriga i form av telefonkonferenser. Då styrelsens ledamöter bor på vitt skilda orter har vi härigenom kunnat spara på resekostnaderna.

Hjelmaren

Släktföreningens tidskrift Hjelmaren har under perioden utkommit med 6 nummer och en innehållsförteckning för åren 1971 – 2011. Dag Kihlblom har som redaktör dels själv skrivit en rad artiklar och också mottagit ett stort antal artiklar från föreningens medlemmar. I redaktionsarbetet har även Olof Cronberg och Gudrun Svensson mycket aktivt bidragit.

Gunilla och Philippe Fernström (Hammar) har svarat för den engelska versionen av Hjelmaren.

Internet

Släktföreningen är representerad på internet med egen hemsida lovisamaria.se där man kan följa verksamheten och också få ta del av föreningens historia. Olof Cronberg och Göran Carlander är huvudansvariga för hemsidan.

Facebook

Möt Lovisa på facebook! Olof Cronberg bevakar facebookkontakterna.

Medlemsregister

Medlemsregistret omfattar f.n cirka 400 medlemmar och har hållits aktuellt genom kassörens försorg.

Medlemsmatrikel

I samband med utskicket av Hjelmaren nr 66 distribuerades en ny medlemsmatrikel 2013. Denna innehåller förutom en uppdaterad medlemsförteckning, en kort biografi över Lovisa Maria Hjelm och historik över släktföreningen även de stadgar som godkändes vid släktmötet i Ryfors och som skall fastställas i Karlskrona.

Släktregister

Arkivarien Olof Cronberg följer kontinuerligt upp alla inkomna uppgifter till släktregistret. Aktuella uppgifter såsom giftermål, dödsfall och nya släktmedlemmar emotses gärna med e-post till Olof.Cronberg@abc.se

Dödsfall

Under perioden har enligt livets gång ett antal föreningens medlemmar lämnat släktkretsen. Bland annat har mångårige styrelseledamoten Jan Celander gått bort. Föreningen har uppmärksammat dödsfallet med blommor och en minnesruna i Hjelmaren.

Släktmöte

Dag Kihlblom svarade för ett innehållsrikt släktmöte den 17 – 19 september 2010 i Ryfors. Mötet inleddes med en golftävling med fyra entusiastiska golfare på Ryfors golfbana.

Under fredagseftermiddagen samlades sedan drygt fyrtio deltagare. Under professor Bengt Berglunds ledning fick vi ta del av Ryfors historia och betydelse för bygden och kvällen avslutades med en italiensk buffé med mycken sång och musik.

Under lördagen berättade medlemmen Yvonne Sager –Johard om släkten och visade sitt hem. Förvaltaren Mats Ahlgren orienterade om den engelska parken och hur jordbruket och skogen sköts idag. Ordförande i golfklubben Christer Lantz gav en kort historik över klubben och smedjan demonstrerades av konstsmeden Anton Linder medan Nils Hellström berättade om bruksmiljön längs ån.

Under eftermiddagen berättade Dag med dottern Lena om släkten Kihlblom och dess anknytning till Gryteryds gård medan svärsonen Michael Kihlblom berättade om modernt skogsbruk och Dags hustru Inger Falk visade oss småskolan.

Släktmötesförhandlingarna genomfördes i Engelska Villan, där även Göran Carlander berättade om den Carlanderska släkten. Under släktmötesmiddagen avtackades den avgående ordföranden, numera hedersledamoten Lars Linder och Madeleine Ewert.

Söndagen inleddes med ett besök på Näs gård, där dagens ägare Pim och Sten Drakenberg berättade om gården. Släktmötet avslutades med ett besök i Bjurbäcks kyrka, där vi möttes av Kerstin Kulneff och riksspelmannen Lars Linder med familj spelade folkmusik för oss. Kyrkoherden Elisabeth Falk Nilsson även hon med släktanknytning avrundade med en kort meditation.

Lunchen intogs på Ryfors varefter deltagarna skingrades.

Regionala släktträffar

Eftersom de stora släktträffarna äger rum endast vart tredje år har styrelsen funnit det önskvärt med ett par regionala släktmöten däremellan.

Sådana ägde rum

Söndagen den 21 augusti 2011 på Fiholms slott

Fjorton medlemmar togs emot av de nuvarande godsägarna Charlotte och Göran Mörner, som berättade om godsets historia och sedan visade oss sitt slott.

På eftermiddagen avnjöt vi en pianokonsert på godset av konsertpianisten Johan Hugosson. Dessförinnan hade vi gästat vår släktmedlem Britt-Marie Celsings sommarvirte och beundra släktgodset, gården Lindholm. Ciceron för det regionala mötet var Christoffer Ekströmer.

Söndagen 26 augusti 2012 i Göteborg

Iklädda regnrockar och uppfällda paraplyer samlades tjugofyra medlemmar för besök och guidning av Botaniska Trädgården. Mötet fortsatte sedan på Råda säteri där Birgitta Karlsson berättade om Säteriet. Efter lunch väntade ett besök med guidning på Gunnebo Slott.

Värdar var Marianne Löfquist-Kellander och Gudrun Svenson

Lördagen den 16 mars 2013 i Habo

Efter en introduktion av Mia Wertén om den gamla Fabriksbyggnaden Spinnet, en f.d. ull- och färgfabrik möttes vi av Anders Östlund (Carlsson). Han berättade att han för fjärde året arrangerade en mötesplats för modelljärnvägsentusiaster. Vi gick runt och blev rejält imponerade!

Efter lunch besökte vi Habo gamla träkyrka, en stor röd träkyrka med mycket märklig interiör. Här guidades vi av Caroline Josefsson.

Arrangörer för mötet var Anders och Boel Östlund och Dag Kihlblom

Utbildning i släktforskning på dator

Lördag – söndag den 24 – 25 september 2011 ledde Olof Cronberg på Sankt Sigfrids Folkhögskola i Växjö en utomordentligt intressant utbildning kring släktforskning. Kursen passade utmärkt för de med mycket begränsade kunskaper om hur man kan använda datorn i sitt släktsökande, men gav även de med större datorvana rejäla tillskott i lärandet.

Medlemsenkät

För att få ett bättre begrepp om vad föreningens medlemmar önskar har styrelsen genomfört en medlemsenkät i samband med ett av numren av Hjelmaren. Av enkäten framgår bl a att intresset för Hjelmaren är mycket stort och vår viktigaste medlemsaktivitet.

Glädjande var även att även övriga aktiviteter fick många lovord och att det synes finnas ett klart intresse för föreningens verksamhet.

Ekonomi

Släktföreningens ekonomi är tillfredställande. Att årets resultat visar ett underskott beror främst på att vi ökat medlemsaktiviteterna genom att ha fler regionala träffar och ge ut fler nummer av Hjelmaren än tidigare dels på att tryck och portokostnaderna är betydande och ständigt ökande.

Medlemsavgiften har varit 300 kronor för treårsperioden. På grund av ovanstående skäl – ökad aktivitet och ökade tryck- och portokostnader föreslår styrelsen en höjning till 400 kronor för nästkommande treårsperiod, vilket motsvarar 133 kronor per år. Detta får anses som en modest kostnad, eftersom det i medlemsavgiften ingår dels fem – sex nummer av Hjelmaren dels kontinuerligt arbete med uppdatering av släktföreningens tillkommande medlemmar och forskning på äldre medlemmar samt släktmöten regionala och riksomfattande.

En klar fördel för föreningen vore om vi kunde få in fler mailadresser. Om så vore fallet skulle vi kunna ge ut mer och snabbare information till en betydligt lägre kostnad.

Beträffande de ekonomiska förhållandena hänvisas till bifogade resultat och balansräkning.

Styrelsen