Kategoriarkiv: Föreningen

Föredragningslista vid ordinarie årsmöte med släktföreningen lördagen den 7 september 2013.

1      Årsmötet öppnas
2      Godkännande av dagordning
3      Val av ordförande för årsmötet
4      Val av sekreterare för årsmötet
5      Val av två justeringsmän
6      Behörig kallelse till årsmötet
7      Fastställande av revideringsförslag av stadgar antagna vid                                                          släktmötet i Ryfors 2010-09-08
8      Styrelsens verksamhetsberättelse
9      Resultat och balansräkning för den gångna mandatperioden
10    Revisionsberättelse
11    Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
12    Fastställande av medlemsavgiften för den kommande 3-årsperioden (styrelsens                    förslag är höjning till 400 kr för treårsperioden).
13    Val av:
a) Styrelseordförande
b) Sex styrelseledamöter
c) Två revisorer
d) En revisorssuppleant
e) Tre ledamöter i valberedningen
14     Motioner som hänskjutits till släktmötet (inga motioner föreligger).
15     Övriga frågor

Medlemsavgift 2013-2015

Beslut om medlemsavgift tas på släktmöte i Karlskrona den 7 september 2013. Under oktober 2013 skickar vi ut inbetalningskorten.
Kassören är mycket tacksam för rapport om eventuell adressändring innan dess. Detta gäller i lika hög grad för att säkerställa utskick av medlemstidningen Hjelmaren.

Ordförande har ordet

Lovisa Maria Hjelm

Ständigt växande med lång tradition!

Under denna devis samlades styrelsen i Jönköping för att dra upp riktlinjerna för den kommande treårsperioden. Som nytillträdd ordförande kunde jag  med stor glädje notera alla ledamöternas stora intresse för sitt uppdrag att företräda Lovisa Maria Hjelms ättlingar och ambitioner att ordna meningsfyllda aktiviteter.

Vi planerar att ge ut Hjelmaren två gånger per år. Vår redaktör Dag Kihlblom tar mycket gärna emot förslag på och ännu hellre färdigskrivna artiklar med släktankytning. Vår hemsida kan du nå genom att goggla på Lovisa Maria Hjelm eller gå in på lovisamaria.se. En ny medlemsmatrikel räknar vi med kommer ut under våren.

Vidare har vi börjat planera ett flertal regionala träffar. Vi hoppas också kunna aktivera de ättlingar som bor utanför landets gränser. Långt framskridna planer finns även för nästa stora släktträff men mer om det i kommande nummer av Hjelmaren!

Med den följer ett inbetalningskort på 300 kronor dvs medlemsavgiften för treårsperioden  2010, 2011 och 2012. Vi blir glada ju förr du betalar denna på vårt plusgirokonto.

Årets julklapp

Passa också på och utnyttja möjligheten att betala medlemsavgiften för dina barn, barnbarn och andra släktingar, som du tycker borde vara med i vår släktförening!

Alla som fått sin medlemsavgift inbetald på detta sätt kommer att få en speciell julhälsning och senaste numret av Hjelmaren!

God Jul och Gott Nytt År

önskar

Anders

Anders Holm

Redan två styrelsemöten

Styrelsen har sedan släktmötet i september redan hunnit avverka 2 styrelsemöten.
Det första hölls i samband med släktmötet och syftet var framförallt att konstituera styrelsen och utse firmatecknare. Dag Kihlblom blev redaktör och tillika vice ordförande, Gudrun Svensson fortsätter som sekreterare, Göran Carlander blev kassaförvaltare och Olof Cronberg fortsätter som arkivarie. Övriga två ledamöter kommer senare att tilldelas uppdrag.
Det andra mötet hölls hos Dag Kihlblom i Jönköping den 13 november. Där behandlades verksamhetsplanen för de kommande tre åren. I denna ingår bland annat planering för de regionala träffarna och nästa släktmöte. En stor del av tiden ägnades också åt nästa nummer av Hjelmaren och praktiska frågor kring utskick och medlemsvård.

Nästa styrelsemöte blir i form av ett telefonmöte den 12 februari.