Verksamhetsberättelse 2010-2012

Verksamhetsberättelse oktober 2010 – augusti 2013

Styrelse

Ordf. Anders Holm (Schönherr)
V.ordf. och redaktör Dag Kihlblom (Billberg)
Kassör Göran Carlander (Schönherr)
Arkivarie Olof Cronberg (Schönherr)
Sekreterare Gudrun Svensson (Carlsson)
Ledamot Marianne Löfqvist – Kellander (Carlsson)
Ledamot Hans Sylvén (Carlsson)

Revisorer Christoffer Ekströmer (Carlsson)
Peter Aspenberg (Carlsson)

Revisorsuppleant Kerstin Grönvall (Kinberg)

Valberedning Eva Wallerius (Schönherr)
Boel Östlund (Carlsson)
Lars Linder (Carlsson)

Styrelsen har under verksamhetsperioden haft 13 protokollförda sammanträden, varav 4 i samband med släktmöten och övriga i form av telefonkonferenser. Då styrelsens ledamöter bor på vitt skilda orter har vi härigenom kunnat spara på resekostnaderna.

Hjelmaren

Släktföreningens tidskrift Hjelmaren har under perioden utkommit med 6 nummer och en innehållsförteckning för åren 1971 – 2011. Dag Kihlblom har som redaktör dels själv skrivit en rad artiklar och också mottagit ett stort antal artiklar från föreningens medlemmar. I redaktionsarbetet har även Olof Cronberg och Gudrun Svensson mycket aktivt bidragit.

Gunilla och Philippe Fernström (Hammar) har svarat för den engelska versionen av Hjelmaren.

Internet

Släktföreningen är representerad på internet med egen hemsida lovisamaria.se där man kan följa verksamheten och också få ta del av föreningens historia. Olof Cronberg och Göran Carlander är huvudansvariga för hemsidan.

Facebook

Möt Lovisa på facebook! Olof Cronberg bevakar facebookkontakterna.

Medlemsregister

Medlemsregistret omfattar f.n cirka 400 medlemmar och har hållits aktuellt genom kassörens försorg.

Medlemsmatrikel

I samband med utskicket av Hjelmaren nr 66 distribuerades en ny medlemsmatrikel 2013. Denna innehåller förutom en uppdaterad medlemsförteckning, en kort biografi över Lovisa Maria Hjelm och historik över släktföreningen även de stadgar som godkändes vid släktmötet i Ryfors och som skall fastställas i Karlskrona.

Släktregister

Arkivarien Olof Cronberg följer kontinuerligt upp alla inkomna uppgifter till släktregistret. Aktuella uppgifter såsom giftermål, dödsfall och nya släktmedlemmar emotses gärna med e-post till Olof.Cronberg@abc.se

Dödsfall

Under perioden har enligt livets gång ett antal föreningens medlemmar lämnat släktkretsen. Bland annat har mångårige styrelseledamoten Jan Celander gått bort. Föreningen har uppmärksammat dödsfallet med blommor och en minnesruna i Hjelmaren.

Släktmöte

Dag Kihlblom svarade för ett innehållsrikt släktmöte den 17 – 19 september 2010 i Ryfors. Mötet inleddes med en golftävling med fyra entusiastiska golfare på Ryfors golfbana.

Under fredagseftermiddagen samlades sedan drygt fyrtio deltagare. Under professor Bengt Berglunds ledning fick vi ta del av Ryfors historia och betydelse för bygden och kvällen avslutades med en italiensk buffé med mycken sång och musik.

Under lördagen berättade medlemmen Yvonne Sager –Johard om släkten och visade sitt hem. Förvaltaren Mats Ahlgren orienterade om den engelska parken och hur jordbruket och skogen sköts idag. Ordförande i golfklubben Christer Lantz gav en kort historik över klubben och smedjan demonstrerades av konstsmeden Anton Linder medan Nils Hellström berättade om bruksmiljön längs ån.

Under eftermiddagen berättade Dag med dottern Lena om släkten Kihlblom och dess anknytning till Gryteryds gård medan svärsonen Michael Kihlblom berättade om modernt skogsbruk och Dags hustru Inger Falk visade oss småskolan.

Släktmötesförhandlingarna genomfördes i Engelska Villan, där även Göran Carlander berättade om den Carlanderska släkten. Under släktmötesmiddagen avtackades den avgående ordföranden, numera hedersledamoten Lars Linder och Madeleine Ewert.

Söndagen inleddes med ett besök på Näs gård, där dagens ägare Pim och Sten Drakenberg berättade om gården. Släktmötet avslutades med ett besök i Bjurbäcks kyrka, där vi möttes av Kerstin Kulneff och riksspelmannen Lars Linder med familj spelade folkmusik för oss. Kyrkoherden Elisabeth Falk Nilsson även hon med släktanknytning avrundade med en kort meditation.

Lunchen intogs på Ryfors varefter deltagarna skingrades.

Regionala släktträffar

Eftersom de stora släktträffarna äger rum endast vart tredje år har styrelsen funnit det önskvärt med ett par regionala släktmöten däremellan.

Sådana ägde rum

Söndagen den 21 augusti 2011 på Fiholms slott

Fjorton medlemmar togs emot av de nuvarande godsägarna Charlotte och Göran Mörner, som berättade om godsets historia och sedan visade oss sitt slott.

På eftermiddagen avnjöt vi en pianokonsert på godset av konsertpianisten Johan Hugosson. Dessförinnan hade vi gästat vår släktmedlem Britt-Marie Celsings sommarvirte och beundra släktgodset, gården Lindholm. Ciceron för det regionala mötet var Christoffer Ekströmer.

Söndagen 26 augusti 2012 i Göteborg

Iklädda regnrockar och uppfällda paraplyer samlades tjugofyra medlemmar för besök och guidning av Botaniska Trädgården. Mötet fortsatte sedan på Råda säteri där Birgitta Karlsson berättade om Säteriet. Efter lunch väntade ett besök med guidning på Gunnebo Slott.

Värdar var Marianne Löfquist-Kellander och Gudrun Svenson

Lördagen den 16 mars 2013 i Habo

Efter en introduktion av Mia Wertén om den gamla Fabriksbyggnaden Spinnet, en f.d. ull- och färgfabrik möttes vi av Anders Östlund (Carlsson). Han berättade att han för fjärde året arrangerade en mötesplats för modelljärnvägsentusiaster. Vi gick runt och blev rejält imponerade!

Efter lunch besökte vi Habo gamla träkyrka, en stor röd träkyrka med mycket märklig interiör. Här guidades vi av Caroline Josefsson.

Arrangörer för mötet var Anders och Boel Östlund och Dag Kihlblom

Utbildning i släktforskning på dator

Lördag – söndag den 24 – 25 september 2011 ledde Olof Cronberg på Sankt Sigfrids Folkhögskola i Växjö en utomordentligt intressant utbildning kring släktforskning. Kursen passade utmärkt för de med mycket begränsade kunskaper om hur man kan använda datorn i sitt släktsökande, men gav även de med större datorvana rejäla tillskott i lärandet.

Medlemsenkät

För att få ett bättre begrepp om vad föreningens medlemmar önskar har styrelsen genomfört en medlemsenkät i samband med ett av numren av Hjelmaren. Av enkäten framgår bl a att intresset för Hjelmaren är mycket stort och vår viktigaste medlemsaktivitet.

Glädjande var även att även övriga aktiviteter fick många lovord och att det synes finnas ett klart intresse för föreningens verksamhet.

Ekonomi

Släktföreningens ekonomi är tillfredställande. Att årets resultat visar ett underskott beror främst på att vi ökat medlemsaktiviteterna genom att ha fler regionala träffar och ge ut fler nummer av Hjelmaren än tidigare dels på att tryck och portokostnaderna är betydande och ständigt ökande.

Medlemsavgiften har varit 300 kronor för treårsperioden. På grund av ovanstående skäl – ökad aktivitet och ökade tryck- och portokostnader föreslår styrelsen en höjning till 400 kronor för nästkommande treårsperiod, vilket motsvarar 133 kronor per år. Detta får anses som en modest kostnad, eftersom det i medlemsavgiften ingår dels fem – sex nummer av Hjelmaren dels kontinuerligt arbete med uppdatering av släktföreningens tillkommande medlemmar och forskning på äldre medlemmar samt släktmöten regionala och riksomfattande.

En klar fördel för föreningen vore om vi kunde få in fler mailadresser. Om så vore fallet skulle vi kunna ge ut mer och snabbare information till en betydligt lägre kostnad.

Beträffande de ekonomiska förhållandena hänvisas till bifogade resultat och balansräkning.

Styrelsen

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *