Stadgar

Föreningens stadgar antogs vid släktföreningens allmänna möte den 15 juni 1974 och reviderades vid dess allmänna möte den 13 juni 1998.
Ändring av stadgar med nedanstående lydelse föreslogs och antogs på släktmötet 2010. De fastställdes slutligt på släktmötet 2013.

Stadgar för Släktföreningen Lovisa Maria Hjelms ättlingar.

§ 1. Ändamål

Släktföreningen Lovisa Maria Hjelms ättlingar har till ändamål

 • att verka för sammanhållning inom släktkretsen,
 • att föra släktregister,
 • att utföra eller stödja forskning i släktens historia samt
 • att även i övrigt tillvarata för släkten gemensamma intressen.

§ 2. Medlemmar

Medlemskap i släktföreningen kan vinnas av varje ättling till Lovisa Maria Hjelm samt jämväl av sådan ättlings make, maka, änkling eller änka. Medlemskap kan vinnas även av annan av släktföreningens syften och verksamhet intresserad person.

Hedersledamot väljes av släktmöte.

§ 3. Avgifter

Medlemsavgift fastställes av allmänt släktmöte på förslag av styrelsen för en period av tre år i taget. Medlem som ej erlagt avgift, äger ej rätt att delta i släktmötets beslut.

§ 4. Styrelse

Mom 1. Styrelsen, som har sitt säte i Stockholm, består av en ordförande, tillika släktföreningens ordförande, fyra andra ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen väljes av allmänt släktmöte för en period av tre år. Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare, kassör och arkivarie.

Mom 2. Föreningens firma tecknas av ordförande eller kassör.

Mom 3. Styrelsen är beslutsför, då minst tre ledamöter är närvarande och om beslutet är ense. Över styrelsens beslut skall föras protokoll.

Mom 4. Vid styrelseledamots avgång eller vid förfall för styrelseledamot kallas suppleant.

Mom 5. Över släktföreningens verksamhet är styrelsen skyldig föra räkenskaper. Räkenskapsperioden löper per kalenderår och för en tid av tre år i taget och räkenskaperna skall vara avslutade och jämte bokslut överlämnade till revision senast den 31 mars det år då allmänt släktmöte skall hållas.

§ 5. Revision

Allmänt släktmöte utser två revisorer samt suppleanter för dessa. Revisorerna skall senast den 1 maj det år då allmänt släktmöte skall hållas till styrelsen överlämna sin berättelse.

§ 6. Släktmöten

Mom 1. Allmänt släktmöte hålles vart tredje år på tid och plats, som styrelsen bestämmer. Extra släktmöte sammankallas då styrelsen eller minst 25 medlemmar så finner erforderligt. Kallelse till släktmöten skall – jämte föredragningslista, styrelsens verksamhetsberättelse (endast till allmänt släktmöte) och övriga handlingar – utsändas senast 6 veckor före mötet.

Mom 2. Vid allmänt släktmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av mötesordförande, sekreterare samt två justeringsmän
 2. Styrelsens förvaltningsberättelse
 3. Revisionsberättelse
 4. Frågan om ansvarsfrihet
 5. Fastställande av medlemsavgift
 6. Val av
  1. Styrelseordförande
  2. Fyra styrelseledamöter
  3. Två suppleanter
  4. Två revisorer
  5. Två revisorssuppleanter
  6. Valberedning för nästföljande val
 7. Motioner som hänskjutits till släktmötet
 8. Övriga frågor

Mom 3. Motioner, som av medlem önskas förelagda släktmötet, skall skriftligen inges till styrelsen senast den 15 april det år, då allmänt släktmöte skall hållas.

§ 7. Rösträtt

Varje röstberättigad medlem äger deltaga i släktmötesbeslut. Omröstning sker öppet, vid val dock slutet, om någon medlem så begär. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordförande biträder. Vid val skilje dock lotten.

§ 8. Stadgeändring m.m.

Beslut om stadgeändring fattas av allmänt släktmöte. Beslut skall biträdas av mins två tredjedelar av närvarande medlemmar. Förslag om sådan stadgeändring skall vara väckt vid tidigare släktmöte.

Beslut om släktföreningens upplösning skall fattas av två på varandra följande släktmöten, varav minst ett allmänt. För beslut om upplösning krävs att mins två tredjedelar av de närvarande medlemmarna biträder beslutet.

I händelse av släktföreningens upplösning skall föreningen å sitt sista avhållna släktmöte besluta om hur man skall förfara med föreningens tillgångar, skulder och förbindelser.