Föredragningslista vid ordinarie årsmöte med släktföreningen lördagen den 7 september 2013.

1      Årsmötet öppnas
2      Godkännande av dagordning
3      Val av ordförande för årsmötet
4      Val av sekreterare för årsmötet
5      Val av två justeringsmän
6      Behörig kallelse till årsmötet
7      Fastställande av revideringsförslag av stadgar antagna vid                                                          släktmötet i Ryfors 2010-09-08
8      Styrelsens verksamhetsberättelse
9      Resultat och balansräkning för den gångna mandatperioden
10    Revisionsberättelse
11    Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
12    Fastställande av medlemsavgiften för den kommande 3-årsperioden (styrelsens                    förslag är höjning till 400 kr för treårsperioden).
13    Val av:
a) Styrelseordförande
b) Sex styrelseledamöter
c) Två revisorer
d) En revisorssuppleant
e) Tre ledamöter i valberedningen
14     Motioner som hänskjutits till släktmötet (inga motioner föreligger).
15     Övriga frågor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.